ثبت در پایگاه وزارت ارشاد اسلامی

این سامانه در پایگاه ستاد ساماندهی وزارت ارشاد اسلامی ثبت گردیده است.